Fremstilling av digital reguleringsplan

Sjekkliste

Etatene har satt sammen en sjekkliste med krav som stilles til framstilling av digitale reguleringsplaner. Ønsket er at listen kan være til nytte i det daglige planarbeidet for dere i kommunene. Bruk den og tilpass den til egne rutiner!

Sjekklisten er ajourført 9. april 2019.

Kontroll og høringsbase

Kartverket Trøndelag tilbyr kvalitetssikring av arealplaner som etter plan- og bygningsloven legges ut til offentlig ettersyn. Dette er en videreføring av tilbudet fylkesmennene i de tidligere fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sendte ut til kommunene i 2015 og 2016.

Kartverket er ikke høringspart, men bistår Fylkesmann / fylkeskommune med den tekniske kontrollen og tilretteleggingen.

Vi minner om disse punktene:

  • Før oversending må kommunen utføre visuell kontroll av plankart og SOSI-fil. Filene som oversendes må være identiske med det plankart som legges ut til offentlig ettersyn.
  • Kartverket utfører en teknisk kontroll av planen. Kartverket melder eventuelle rettingsbehov tilbake til kommunen. Kopi av rapporten sendes Fylkesmannen og fylkeskommunen til orientering.
  • Retting gjøres av kommunen før ny oversending til Kartverket.
  • Feilfritt digitalt plankart blir tilgjengelig for høringspartenes saksbehandlere. Høringsbasen vil også ligge tilgjengelig på den regionale kartportalen www.gislink.no. Etter høringsfristens utløp fjernes planen fra høringsbasen

Vi har i den forbindelse laget et forslag til oppsett for oversendelse som dere i kommunene oppfordres til å bruke når dere sender planen til plantrondelag@kartverket.no. Dette for å forenkle alles saksbehandlingen.

Kartverket Trøndelag tilbyr kontroll av arealplankart i alle faser av planprosessen. Dette vil kunne forebygge feil og bidrar til raskere saksbehandling. Selv om kommunen har benyttet dette tilbudet før utlegging til offentlig ettersyn, bes kommunene alltid sende SOSI-fil og PDF-fil til Kartverket Trøndelag for lagring av den digitale arealplanen i høringsdatabasen.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner ved Kartverket Trøndelag: Synne.rudsar @ kartverket.no